XX. ročník konference PPRCH (2023)

Téma: Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16.-17.10.2023
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1


Právě proběhl letošní ročník konference!


Letošní ročník konference byl zaměřen na téma Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi. Na sfotografie z konference a pod. Věříme, že se Vám program letošního ročníku líbil a  přinesl novou inspiraci k další práci.

Naviděnou!

Podtémata konference

 • Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi


Program konference

16.10.2023 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

K přednesení úvodního slova byli pozváni:

 • Ing. Jan Bartošek – místopředseda PSP ČR
 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy
 • Mgr. Petra Pecková – hejtmanka Středočeského kraje
 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – děkan 1. LF UK
10:00 - 12:00
Hlavní sál
ÚVODNÍ BLOK / moderuje Michal Miovský
 • Zatloukal, Tomáš: Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol se zaměřením na oblast kyberšikany
 • Miovský, Michal; Nováková, Elizabeth a kol.: Obnovení systému hodnocení kvality prevence v ČR: aktuální stav práce a plán procesu rekonstrukce systému
 • Nováková, Elizabeth; Miovský, Michal a kol.: Projekt FENIQS-EU a jeho využití v praxi
12:00 - 13:00
Přestávka / posterová sekce konference
13:00 - 15:00
Hlavní sál
BLOK I / moderuje Tomáš Jandáč
 • Jandáč, Tomáš: iPREV - reflexe roku fungování platformy a plány do budoucna
 • Habiňáková, Renáta: Systémová podpora vzdělávání pracovníků v prevenci v rámci platformy iPREV
 • Nováková, Elizabeth: Kvalita a bezpečnost v prevenci
 • Lipová, Dana & Najman, Petr: Problematika pěstounské péče z hlediska primární prevence
Malý sál 1
BLOK I / moderuje Jaroslava Suchá
 • Reháková, Táňa; Suchá, Jaroslava; Pipová, Helena & Komrska, Štěpán: Závislosti na pornografii u českých adolescentů
 • Babilonová, Terezie & Suchá, Jaroslava: Trend onlyFans
 • Suchá, Jaroslava; Aigelová, Eva; Pipová, Helena; Dolejš, Martin & Charvát, Miroslav: Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými rizikovým a problémovým užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí
 • Merhoutová, Tereza; Banárová, Katarína & Suchá, Jaroslava: Body image a vztah k jídlu u rodičů a jejich dcer
 • Komrska, Štěpán; Suchá, Jaroslava & Pauš, Vojtěch: Depresivita a resilience českých adolescentů ve vztahu k závislosti na digitálních hrách
Malý sál 2
BLOK I / moderuje Tomáš Holub
 • Holub, Tomáš & Kanát, Veronika: Když práce se třídou nestačí (workshop)
 • Havrdová, Egle; Petr, Kryštof Petr & Pour, Marek: Finský program prevence šikany KiVa - Pilotní zavádění programu do českých škol
 • Bydžovská, Tereza & Řehola, Jan: Prevence začíná u rodičů a autorit. Co je Zodpovědné hraní a jak pracuje s prevencí nejen u mládeže?
 • Stískalová, Michaela & Nikodymová, Tereza: Duševní zdraví – představení tematického bloku primární prevence
Malý sál 3
BLOK I / moderuje Kristína Chabadová
 • Chabadová, Kristína & Černá, Iva: DOBRONAUTI: „Hvězdný tým” – ukázka práce s dlouhodobým preventivním programem pro práci s jinakostí na ZŠ a další pomůcky
 • Chabadová, Kristína & Černá, Iva: Výzkum dlouhodobých edukačně-preventivních programů DOBRONAUTI
15:00 - 15:30
Přestávka – občerstvení
15:30 - 17:30
Hlavní sál
BLOK II / moderuje Marie Nejedlá
 • Nejedlá, Marie: Zdraví mě baví - prevence hrou
 • Kamarádová, Petra: Prezentace výsledků studie Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2022
 • Skývová, Miroslava & Lávičková, Jana: Výsledky Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v České republice (NAUTA)
 • Kučerová, Klára: Výsledky studie Zdravotní gramotnosti v rámci projektu Efektivní podpora zdraví
 • Kubátová, Anna & Stupka Jiří: Výsledky dotazníkového šetření k výuce problematiky HIV/AIDS na základních školách a víceletých gymnáziích České republiky
Malý sál 1
BLOK II / moderuje Martin Dolejš
 • Dolejš, Martin; Suchá, Jaroslava; Babilonová, Terezie & Hudecová, Barbora: Co dělají a co zažívají čeští adolescenti v kyberprostoru
 • Považanová, Barbora; Dolejš, Martin & Kňažek, Gabriel: Osobnostné črty českých a slovenských adolescentov a v súvislosti s používaním kyberpriestoru
 • Kňažek, Gabriel; Považanová, Barbora & Čerešník, Michal: Používanie edukačných videí na stredných školách a ich potenciál v prevencii rizikového správania
 • Banárová, Katarína & Čerešník, Michal: Školské prostredie vo vzťahu k rizikovému správaniu
Malý sál 2
BLOK II / moderuje Lenka Dokládalová Bednářová
 • Dokládalová Bednářová, Lenka: Dovednostní kurz pro začínající pedagogy (workshop)
 • Šustková, Denisa & Kotoulková, Leona: Třídnické hodiny prakticky aneb aktuální potřeby dětí (workshop)
Malý sál 3
BLOK II / moderuje Hana Smetanová
 • Smetanová, Hana; Štiplová, Kateřina & Zápotocká, Aneta: Témata genderové identity a sexuální orientace jako běžná součást primární prevence (workshop)
 • Kunertová, Klára & Zápotocká, Aneta: Třída za hranou? Dnešní norma (selektivní prevence) / (workshop)
17:30 - 18:30
Malý sál 1
Blok III / OSPRCH
 • Valná hromada OSPRCH, z.s. (uzavřené setkání)
Malý sál 2
BLOK III / APAS
 • Workshop pro členy sekce primární prevence APAS (uzavřené setkání)
18:30
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2, Karlovo nám. č. 40 (Akademický klub „Fausťák“)

 

17.10.2023 (úterý)

8:00
XX. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XIV. ročník Pražského fóra primární prevence
9:00 - 10:30
Hlavní sál
BLOK I / moderuje Roman Petrenko
 • Petrenko, Roman & Blažková, Kateřina: Jak z pozice školy pomoci žákům zažívajícím domácí násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání
 • Kasal, Alexander; Táborská, Roksana; Juríková, Laura & Tušková, Eva: Aktuality v oblasti prevence sebevražedného jednání
 • Musilová, Jitka: Duševní zdraví ve školách - zvyšování kompetencí pedagogů i dětí a žáků
Malý sál 1
BLOK I / moderuje Olga Kučerová
 • Kučerová, Olga: Projekt IKAP2_Kyberšikana, Bezpečné chování na internetu
 • Lukavská, Kateřina: Užívání obrazovek
 • Sotáková, Hana: Jak neztratit sebe sama v síti
 • Smetáčková, Irena: Sebeprezentace v kyberprostoru
 • Brémová, Veronika & Frombergerová, Anna: Komunikace školy s rodinou v kontextu kyberšikany
Malý sál 2
BLOK I / moderuje Petr Spurný
 • Grabačová, Petra: Uprostřed třídy, a přece úplně sám
 • Palarčíková, Alena & Johnová, Magda Ada: Dramatikou proti dramatům
 • Spurný, Petr & Mistrová, Eva: Využití projektivních obrázkových nástrojů Iana Longa v PPRCH (workshop)
Malý sál 3
BLOK I / moderuje Lenka Laiblová

Kamarádová, Petra & Rosová, Monika: Interaktivní preventivní program Dej si taky! #dikynechci (zaměřeno na nikotinové alternativy klasických cigaret) (workshop)

Laiblová, Lenka; Uličná, Eva & Švábová, Lenka: Komunikace s hendikepovanými (neslyšící, nevidomí...)

10:30 - 11:00
Přestávka – občerstvení
11:00 - 12:30
Hlavní sál
BLOK II / moderuje Andrea Matějková
 • Matějková, Andrea; Dadučová, Hana; Puchelová, Monika; Henzlová, Dita & Hrnčířová, Jana: Systémová podpora prevence rizikového chování na úrovni krajů – možnosti a limity: Komunitní spolupráce a sdílení dobré praxe Plzeň a Praha
 • Matějková, Andrea; Dadučová, Hana; Puchelová, Monika; Henzlová, Dita & Hrnčířová, Jana: systémová podpora prevence rizikového chování na úrovni krajů – možnosti a limity: školní inspektorka koordinátorkou prevence
 • Matějková, Andrea; Dadučová, Hana; Puchelová, Monika; Henzlová, Dita & Hrnčířová, Jana: systémová podpora prevence rizikového chování na úrovni krajů – možnosti a limity: Možnosti a limity krajských koordinátorů prevence
 • Matějková, Andrea; Dadučová, Hana; Puchelová, Monika; Henzlová, Dita & Hrnčířová, Jana: systémová podpora prevence rizikového chování na úrovni krajů – možnosti a limity: Duševní zdraví jako rozšiřující téma prevence rizikového chování
Malý sál 1
BLOK II / moderuje Lenka Neuwirthová
 • Neuwirthová, Lenka & Dvořák, Vít: Selektivní primární prevence jako nástroj komplexní práce s třídním kolektivem – co všechno můžeme nebo bychom potřebovali ovlivňovat
 • Kadár, Klára: Když to chce - primární prevence sexuálního násilí a kybernásilí
 • Kadár, Klára: Žádná tabu před tabulí
Malý sál 2
BLOK II / moderuje
 • Vondrová, Jana & Hrdý, Antonín: Návykové látky ve školním prostředí – aktuální trendy
 • Vojáčková, Eva; Kolářová, Jitka; Neuwirthová, Lenka & Veselý Jan: Paleta se rozšiřuje
 • Barták, Miroslav & Petruželka, Benjamin: Užívání alkoholu u mladých dospělých v České republice
Malý sál 3
BLOK II / moderuje
 • Palarčíková, Alena; Johnová, Magda Ada & Krejčí Jakub: Nej třída
12:30 - 13:30
Přestávka – občerstvení
13:30 - 15:00
Hlavní sál
BLOK III / moderuje Jan Veselý
 • Toman, Jan: Etiologické souvislosti rizikového chování a prostor prevence
 • Viktorová, Aneta & Kubíková, Anna: Co dělat když…? Možnosti a úskalí selektivní primární prevence
 • Veselý, Jan Školní komunitní přístupy v prevenci nežádoucího chování - co si uvaříme, to si sníme
Malý sál 1
Blok III / moderuje Jaroslav Šejvl
 • Šejvl, Jaroslav; Šedivý, Filip; Matějková, Andrea; Nováková, Elizabeth; Zborník, Tadeáš, Samuel; Skácelová, Lenka; Skurtveit, Svetlana & Gabrhelík, Roman: Příprava a realizace komunitní prevence závislostí, poruch příjmu potravy a sebepoškozování
 • Šejvl, Jaroslav; Šedivý, Filip; Matějková, Andrea; Nováková, Elizabeth; Zborník, Tadeáš, Samuel; Skácelová, Lenka; Skurtveit, Svetlana & Gabrhelík, Roman: Volba vhodných subjektů pro zapojení do komunitní prevence – pilotní ověření v rámci projektu Coperisk
 • Šejvl, Jaroslav; Šedivý, Filip; Matějková, Andrea; Nováková, Elizabeth; Zborník, Tadeáš, Samuel; Skácelová, Lenka; Skurtveit, Svetlana & Gabrhelík, Roman: Intervenční programy primární prevence rizikového chování aplikované v rámci projektu Coperisk
Malý sál 2
BLOK III / moderuje Roman Petrenko
 • Petrenko, Roman; Líbal, Miroslav & Matějovcová, Dominika: Srovnání rizikového chování a duševního zdraví žáků základních a středních škol v Praze a v Ústeckém kraji (komparace výsledků šetření)
 • Hudec, Juraj: Koncept vztahových kompetencí - Sebepojetí versus sebevědomí
 • Burdová, Diana & Vavřičková, Valentýna: Linkin Sphere – programy Kyberprevence s peer efektem
Malý sál 3
BLOK III / moderuje Denisa Vajdlová
 • Vajdlová, Denisa & Šatochinová, Kristýna: Nové legální návykové látky (workshop)
 • Hegerová, Lucie & Němcová, Klára: Prevence v době radikalizace u žáků ve školách (workshop)
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Zakončení konference

Dokumenty

Program

Program konference 2023
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 361.1 kB, stáhnout
Program konference 2023

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.