XIX. ročník konference PPRCH (2022)

Téma: Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování

Datum konání: 17.-18.10.2022
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1


Přípravy na letošní ročník konference jsou v plném proudu!

Přihlašování posluchačů je stále spuštěno.

Právě byl zveřejněn aktualizovaný program konference.Letošní ročník konference bude zaměřen na téma Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování. Na stránkách budeme postupně zveřejňovat další informace o konferenci, informace k možnosti přihlášení, program konference a pod. Věříme, že program letošního ročníku bude opět pestrý a plný zajímavých přednášek a workshopů, které Vás obohatí a přinesou inspiraci k další práci.

Naviděnou!Program konference

- Propojování světů on/off-line primární prevence

- Nástroje prevence v on/offline prostředí, aneb propojování světů

- Prevence v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících

17.10.2022 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

K přednesení úvodního slova byli pozváni:

 • prof.JUDr. Vladimír Balaš, CSc. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Petra Pecková – hejtmanka Středočeského kraje
 • MUDr. Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy
 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – děkan 1. LF UK
 • Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. – národní koordinátor pro protidrogovou politiku
10:00 - 12:00
Hlavní sál
BLOK I / moderuje Jana Havlíková

Téma: IPRE

 • Michal Miovský, Elizabeth Nováková, Renáta Habiňáková, Roman Gabrhelík & Tomáš Jandáč: IPREV - nový systémový nástroj podpory preventivní práce
 •  Tomáš Jandáč, Elizabeth Nováková, Renáta Habiňáková & Michal Miovský: Národní databanka ověřených nástrojů pro prevenci a implementační podpora
 • Renáta Habiňáková: Systémová podpora vzdělávání preventivních pracovníků
 • Helena Horálek: INEP v kontextu vzdělávání pracovníků v prevenci
 • Elizabeth Nováková: Kvalita v prevenci v rámci platformy IPREV
 • Roman Gabrhelík, Roman Petrenko, Lucie Myšková & Václav Burda: Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) jako metodický a systémový nástroj

 

12:00 - 13:00
Obědová přestávka (Lunch break)
13:00 - 15:00
Hlavní sál
BLOK II / moderuje Roman Petrenko

Téma: Duševní zdraví

 • Radka Votavová, Jana Krejčí & Jana Josefová: Možnosti a limity pedagoga při podpoře žáka s psychickými obtížemi či duševním onemocněním
 • Barbora Pšenicová: Zázemí pro duši aneb Uvolněme cestu péči o duševní zdraví ve školách
 • Magdaléna Lukasová & Laura Bechyňová: Duševní gramotnost jako prevence rizikového chování
 • Petr Šmíd: Supervize ve školství
Malý sál 1
BLOK II / moderuje Adam Kulhánek

Téma: Aktuální trendy v PPRCH

 • Adam Kulhánek, Adéla Baptistová, Miroslav Slíž & Gema Aonso-Diego: Jsou nikotinové sáčky stále lákadlem pro děti?
 • Helena Horálek, Jaroslav Šejvl, Roman Gabrhelík, Jasmina Burdzovic Andreas, Svetlana Skurtveit & Michal Miovský: Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování – rozvoj školské systému za pomoci komunitní prevence
 • Adéla Lábusová: Zkušenosti z on-line programů a internetový úžasňáci
 • Miroslav Líbal & Roman Petrenko: Aktuální trendy v rizikovém chování žáků podle výzkumu mezi žáky v Praze
Malý sál 2
BLOK II / moderuje Lucie Myšková

Téma: Agrese a násilí

 • Lucie Myšková & Pavel Dosoudil: AART – Trénink zvládání vzteku
 • František Kadavý & Michaela Dlouhá: O rodičích a dětech, program o prevenci domácího násilí
 • Šárka Dršková & Andrea Kysela: Zuřivec – preventivní program k domácímu násilí
15:00 - 15:30
Přestávka na kávu (Coffee break)
15:30 - 17:30
Hlavní sál
BLOK III / moderuje Tomáš Jandáč

Téma: Digitální wellbeing a rizika kyberprostoru

 • Jana Klusáková Seďová & Radka Kůřilová: Digitální výchova jako prevence negativních vlivů digitálních technologií na duševní zdraví dětí
 • Martin Kožíšek: Mýty ovlivňující preventivní programy
 • Pavla Chomynová: Digitální závislosti
Malý sál 1
BLOK III / moderuje Martin Dolejš

Téma: Výzkumné uchopení rizikového chování u adolescentů

 • Katarína Banárová& Michal Čerešník: Rozdiely v produkcii rizikového správania dospievajúcich vo vzťahu k typu vzdelávania
 • Štěpán Komrska, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Helena Pipová, Kateřina Klímová, Barbora Hoňková & Vojtěch Pauš: Longitudinální sledování bio-psycho-sociálně-spirituálních determinant a jejich souvislosti s online závislostním chováním u adolescentů
 • Martin Dolejš, Barbora Považanová, Lucie Vavrysová, Gabriel Kňažek, Katarína Banárová & Jaroslava Suchá: Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru
 • Barbora Považanová, Martin Dolejš & Gabriel Kňažek: Adolescenti, hodnoty a nástrahy internetu
 • Gabriel Kňažek, Martin Dolejš & Barbora Považanová: Adolescenti, vzdelávanie a súčasný výskum vybratých psychologických aspektov
Malý sál 2
BLOK III / moderuje Lucie Myšková

Lucie Myšková & Pavel Dosoudil: AART – Trénink zvládání vzteku

Ukázkový workshop pro max. 12 lidí; workshop proběhne pro 2 různé skupiny po 60 minutách: 1. skupina v čase 15:30 až 16:30, 2. skupina v čase 16:30 až 17:30.

Malý sál 3
BLOK III / moderuje: Lenka Skácelová

Téma: OSPRCH

 • Uzavřené zasedání OSPRCh
18:30
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2, Karlovo nám. č. 40 (Akademický klub „Fausťák“)

 

18.10.2022 (úterý)

8:00
XIX. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XIII. ročník Pražského fóra primární prevence
9:00 - 10:30
Hlavní sál
BLOK I / moderuje Roman Petrenko

Téma: Klíčový aktéři PPRCH

 • Ondřej Andrys: K vlivu prostředí a vztahů ve škole na průběh a výsledky vzdělávání
 • Josef Dašek & Anna Stočesová: Technologie a digitální wellbeingu ve školách
 • Tatiana Feketeová: Činnosti NPI ČR v oblasti primární prevence rizikového chování
Malý sál 1
BLOK I / moderuje Pavel Dosoudil

Téma: Duševní zdraví v praxi školy

 • Pavel Dosoudil, Jana Gricová & Lenka Chmelařová: SPARK – metodika pro podporu duševního zdraví dětí
 • Tereza Pemová & Radek Ptáček: Jak na trauma (trauma-respektující přístup)
Malý sál 2
BLOK I / moderuje Tomáš Jandáč

Téma: Aktuální trendy

 • Marcela Macháčková: Jak ve školském prostředí respektovat rozmanité genderové identity
 • Michaela Weingartová: Prevence sexuálního násilí a kybernásilí na pro školy a volnočasová centra
 • Kamila Kašová & Lucie Havlinová: Podpůrná setkání jako výsledek partnerství s dětským domovem
Malý sál 3
BLOK I / moderuje Tereza Nikodymová

Téma: Workshop

 • Tereza Nikodymová & Michaela Stískalová: Cesta labyrintem města – představení preventivní metodické pomůcky
 • Lenka Dokládalová Bednářová & Petra Kristlová: Dovednostní kurz pro začínající pedagogy aneb z teorie do praxe
10:30 - 11:00
Přestávka na kávu (Coffee break)
11:00 - 12:30
Hlavní sál
BLOK II / moderuje Helena Horálek/Monika Puchelová

Téma: Pomoc v krizi a bezpečí

 • Galina Jarolímková: Krizové události ve vztahu ke školnímu prostředí
 • Zuzana Fajtlová: Téma sebevražd u dětí
 • Helena Vrbková: Víme, jaké bezpečí poskytujeme klientům? - otázky kolem bezpečí
Malý sál 1
BLOK II / moderuje Dana Lipová

Téma: Interdisciplinární spolupráce

 • Dana Lipová: Interdisciplinární spolupráce – školy a rodiny
 • Jiří Daněk: Sociální pedagog jako člen školního poradenského pracoviště
 • Nicola Blábolilová & Jiří Daněk: Role sociálního pedagoga na základní škole – zkušenosti z praxe dvou sociálních pedagogů
Malý sál 2
BLOK II / workshop / moderuje Jan Molnár
 • Jan Molnár: Myši z majáku
Malý sál 3
BLOK II. / workshop / moderuje Silvie Kovářová
 • Silvie Kovářová: DOBRONAUTI: Preventivní program pro práci s jinakostí na ZŠ a další preventivní aktivity v online/offline prostředí
12:30 - 13:30
Obědová přestávka (Lunch break)
13:30 - 15:00
Hlavní sál
BLOK III / moderuje Helena Horálek/Monika Puchelová

Téma: Přesah (propojení) prevence kriminality a primární prevence rizikového chování

 • Lucie Kosová: Prevence v kyber! Děti v on-line síti.
 • Jan Machuta: Sexuálně-motivovaná trestná činnost páchaná na dětech
Malý sál 1
BLOK III / moderuje Jaroslav Šejvl

Téma: Interdisciplinární spolupráce

 • Alena Šebková: Interdisciplinární spolupráce – školy a praktičtí dětští lékaři
 • Jana Pospíšilová: Děti a mladiství v praxi Probační a mediační služby
 • Jaroslav Šejvl: Legislativní zakotvení tabákových výrobků a nikotinových sáčků ve školním prostředí
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference: Helena Horálek a Jana Havlíková

Dokumenty

Program

Program konference 2022
Typ souboru: Dokument Microsoft Word 2007, velikost souboru: 19.9 kB, stáhnout
Program konference 2022

Základní informace

Konference PPRCH 2022

Téma: Perspektivy a milníky rozvoje národního
systému školské prevence rizikového chování

Datum konání: 17. 10. – 18. 10. 2022

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.